Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach

„BĄDŹ JAK KOŁŁĄTAJ!” Konkurs Plastyczny z okazji ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Utworzono dnia 09.04.2019


0„BĄDŹ JAK KOŁŁĄTAJ!”

 

Konkurs Plastyczny z okazji

ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Wiskitki Rafała Mitury

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach zaprasza do udziału
w Konkursie Plastycznym

"Bądź jak Kołłątaj"
adresowanym do dzieci oddziałów przedszkolnych,
uczniów klas I-III, IV-VI, VII-VIII
oraz klas gimnazjalnych Szkół z terenu Gminy Wiskitki.

 

 1. Konkurs ma charakter indywidualny, pod uwagę nie będą brane prace grupowe. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 2. Konkurs trwa od 8 kwietnia do 25 kwietnia 2019 roku.

 3. W Konkursie wezmą udział prace plastyczne, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach tj. do 25 kwietnia 2019 r.

 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie upominków nastąpi 3 maja 2019 r. około godz. 12:00 na Placu Wolności w Wiskitkach podczas Gminnych Obchodów 3 Maja.

 

 

Po zakończeniu konkursu wszystkie prace zostaną zaprezentowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach

Organizatorzy uhonorują upominkami autorów 4 wybranych przez Komisję prac.

Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.

Zachęcamy wszystkie dzieci do aktywnego uczestnictwa w naszym konkursie.

 


 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

BĄDŹ JAK KOŁŁĄTAJ!”

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Celem konkursu „BĄDŹ JAK KOŁŁĄTAJ!” jest wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży świętem 3 Maja, budzenie zainteresowania historią Polski, propagowanie postaw patriotycznych, rozszerzanie wiedzy związanej z działalnością Sejmu Czteroletniego.

Organizatorem Konkursu Plastycznego (zwanego dalej – Konkursem) jest Wójt Gminy Wiskitki we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wiskitkach (zwani dalej – Organizatorem).

 1. Konkurs Plastyczny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 3. Konkurs trwa od 8 kwietnia do 25 kwietnia 2019 roku.

 4. W Konkursie wezmą udział prace plastyczne, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach tj do 25 kwietnia 2019 r.

 5. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie upominków nastąpi 3 maja 2019 roku o godz. 13:00
  na Placu Wolności w Wiskitkach

 

§ 2 Uczestnicy

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wiskitki, w czterech kategoriach wiekowych:

  1. dzieci w wieku 3-6 lat,

  2. uczniowie klas I-III szkół podstawowych,

  3. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.

 

2. Konkurs ma charakter indywidualny, pod uwagę nie będą brane prace grupowe. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

4. Do pracy plastycznej należy dołączyć wypełnione zgłoszenie (załącznik nr 1 do Regulaminu).

5. W imieniu Uczestnika Konkursu jego prawny opiekun musi wypełnić formularz dotyczący zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Prace przekazane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną pracę osób biorących udział w konkursie. Nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Prace przekazane na konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią, lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.

 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej na temat: „BĄDŹ JAK KOŁŁĄTAJ!”.

 1. Tematyka prac powinna obejmować:

  1. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja,

  2. życie i działalność Hugo Kołłątaja,

 2. Technika wykonania pracy: rysunek kredką, farbami, flamastrami, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika Konkursu.

4. Formą dopuszczającą pracę do konkursu jest wykonana praca plastyczna formatu A-4 lub A-3.

5. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem i udziałem w Konkursie.

6. Każda praca powinna być opisana w sposób czytelny w metryczce (załącznik nr 1) oraz na rewersie pracy według wzoru:

 1. Imię i Nazwisko:
 2. Wiek:
 3. Kontakt:

7. Prace dostarczone po określonym terminie nie wezmą udziału w konkursie i nie będą podlegały ocenie.

8. Wraz z pracą należy dostarczyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do pracy, stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu.

 

§ 4 Jury

 

 1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

 2. Do zadań komisji należy: kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, ocena prac, przyznanie upominków.

 3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niezgodnych z Regulaminem, nierealizujących tematy Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu.

 4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

 

§ 5 Upominki.

 1. Organizatorzy uhonorują upominkami autorów 4 wybranych przez Komisję prac.
  Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy

 2. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach i przechodzą na jej własność.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

 2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

 3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

 4. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że:

 1. akceptuje niniejszy Regulamin,

 2. jest autorem pracy oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac,

 3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 4. udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych prac wraz z opublikowaniem jego imienia, nazwiska na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:

 • utrwalania;

 • zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych.

 • wprowadzenia do pamięci komputera;

 • publikacji w tytułach Organizatora;

 • publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.wiskitki.pl, www.facebook.com/WiskitkiPL/,www.gbpwiskitki.naszabiblioteka.com/, https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Wiskitkach );

 1. Uczestnik lub jego prawny opiekun ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach i/lub w związku z pracami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

 5. Więcej informacji można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach. Osoba do kontaktu - Anna Smolarek:, e-mail: anna.smolarek@wiskitki.pl, tel. 46 856 72 11

 


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie
„BĄDŹ JAK KOŁŁĄTAJ!”

Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do pracy wykonanej w ramach konkursu

 

Imię i Nazwisko

autora pracy

 

 

 

Data urodzenia

 

 

 

Imię i Nazwisko opiekuna pracy

 

 

 

Adres

 

Telefon kontaktowy

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:…………………………………………………….(Imię i Nazwisko) w ww. konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r.

Potwierdzam przystąpienie do konkursu organizowanego przez Wójta Gminy Wiskitki przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach. Informuję, iż zapoznałem/-łam się z regulaminem konkursu.

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na podawania do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie „BĄDŹ JAK KOŁŁĄTAJ!” organizowanym przez Wójta Gminy Wiskitki przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach we wszelkich informacjach o wynikach tego konkursu. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych zamieszczonych w zgłoszeniu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych, oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich poprawiania”.

Oświadczam, że przekazuję prawa autorskie do pracy wykonanej w ramach konkursu „BĄDŹ JAK KOŁŁĄTAJ!”. Za przekazanie praw nie przysługuje mi wynagrodzenie

…………………………………….. ……………………………………………………
miejscowość, data podpis osoby upoważnione

 

* Niepotrzebne skreślić


 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 15

W poprzednim tygodniu: 19

W tym miesiącu: 6

W poprzednim miesiącu: 76

Wszystkich: 2310